بادا بادا مبارك بادا

Sunday, November 8, 2009

بالاخره انريكه و تاتيانا به هم رسيدن و رسمن زن و شوهر شدن، جرونيمو هم با والريا ريخت رو هم، خدا رو شكر!