حكم صادر شد

Monday, November 2, 2009

آقاي «بهزاد نون» به جرم ايجاد اخلال در ترافيك شهر تهران به صد و بيست سال حبس با اعمال شاقه، تبعيد به كوير لوت، اعدام به وسيله طناب دار، آتش زده شدن جسد، بر باد دادن خاكستر و هفتاد و دو ضربه شلاق محكوم مي گردد.
اين حكم براي ابلاغ به متهم به بخش مراقبت هاي ويژه ي بيمارستان ارسال مي گردد!

0 comments: