از نامه علي عليه السلام به مالك اشتر

Sunday, November 1, 2009

هنگامي كه او را والي مصر ساخت:
«آگاه باش كه هيچ چيزي بيش از حركت بر مبناي ظلم موجب دگرگوني نعمت خداوندي و سرعت انتقام او نيست. زيرا خداوند شنونده ي دعاي ستمديدگان است و در كمين ستمكاران.»

0 comments: