سر پول به هم می‌پرند

Sunday, July 4, 2010

بانک مرکزی اعلام کرد: اگه خیلی گیر بدین، پشت بیست هزار تومنی می‌نویسیم:
بنی حوا اعضای همدیگرند، که در آفرینش ز یکدیگرند!

0 comments: