پدیده نادر

Saturday, July 3, 2010

«ما در این انتخابات با پدیده شگفت‌آوری روبرو هستیم که خیلی راحت دروغ می‌گوید، قرمساق ِ ان»!

0 comments: