بابام و جام جهانی- 11

Saturday, July 3, 2010

بعد از دیدن چند تا صحنه خطای داوری: امسال داوری‌ها ریدمون بود، خوب شد استاد کامرانی‌فر رفت جام جهانی تا از حیثیت داوری دفاع کنه!
بعد خودش یه شیشکی در می‌کنه!

0 comments: