هیس... بچه می‌شنوه

Thursday, July 1, 2010

- مامان خانوم، صد بار گفتم که شما و باباخان شبا اینقدر پلو نخورین، هی تا صبح آه و اوه می‌کنین دو تایی...!

0 comments: