غیبت- 5

Monday, July 5, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ الاغ، اون غیبتم نبود...!