در مجلس ختم انعام اتفاق افتاد

Monday, July 5, 2010

- من خودم تو انترنت خوندم که یک اسرائیلی صاحب فارسی وان ِ و گفته این کانال رو راه انداختم تا جوونهای ایران رو منحرف کنم!