غیبت- 4

Saturday, July 3, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ دهنت سرویس، پس برای همین دردم اومد؟

0 comments: