نوستال دوران جاهليت- سي و دو

Thursday, May 6, 2010

گشت‌هاي كميته! با اون پاترول‌هاي زردشون كه چهار تا پاسدار با لباس سبز و اسلحه توش نشسته بودن و مو بر اندام هركي دور و برشون بود سيخ مي‌كردن و پشت پاترول هم بزرگ نوشته بود:
4WD!