مناجات خواجه عبدالله- 3

Saturday, May 29, 2010

الهی!
شغل آنجاست: کز تو خبر
و عیش آنجاست: کز تو نظر!

0 comments: