فلا تقل لهما اف

Saturday, May 29, 2010

همین امروز مادر و پدرتان را ببوسید، شاید فردا نباشند...

0 comments: