کابوس دوران کودکی

Thursday, May 20, 2010

باید اعتراف کنم وقتی بچه بودم، ‌خیلی می‌ترسیدم وقتی بدون شورت، یه شلوار مردونه پام می‌کردن و زیپش رو می‌کشیدن بالا... باید شانس می‌آوردم و زیپ بدون گیر کردن به جایی بالا می‌رفت...!