در سالن تئاتر اتفاق افتاد

Wednesday, May 19, 2010

- ببخشيد خانوم، اينجا صندلی منه، فكر كنم شما رو مال من نشستين!

0 comments: