حبيب و مجسمه

Thursday, May 6, 2010

به نظر من بايد حبيب رو به عنوان يكي از مظنونين اصلي غيب شدن مجسمه‌ها دستگير كنن، چون از وقتي اومده ايران، شبها مجسمه‌ها يكي يكي غيب ميشن و مخصوصا اينكه سالهاست خودش داره اعتراف ميكنه: «من مرد تنهاي شبم...»!

0 comments: