عمو غمباد و فیتیله‌ایها

Thursday, May 20, 2010

به جان خودم اگه دوره بعد ریاست جمهوری «عمو قناد و گروه فیتیله» کاندیدا بشن، بیشتر از این ان رای میارن!

0 comments: