در نمایشگاه کتاب اتفاق افتاد

Thursday, May 13, 2010

- خوب، خسته نباشید... این چه کتابیه؟
+ قرآن ِ حاج آقا...!
- به‌به... محفوظ باشید انشالاه... غرفه بعدی!