نهضت ِ نرم

Wednesday, May 19, 2010

دیروز دوستامون رو گرفتن، امروز محافظش رو گرفتن، فردا خودش رو می‌گیرن، پس فردا... و ما همچنان لایک می‌زنیم و شیر می‌کنیم و مثبت می‌دیم!