فيلمفارسي- يازده

Monday, May 17, 2010

هنرپيشه در حال انجام دادن كار خودش است، هنرپيشه ديگر وارد مي‌شود، از نفر اول سوالي مي‌پرسد، نفر اول با بي‌توجهي و سرسري جواب مي‌دهد. هنرپيشه دوم از درون كيفش كارت شناسايي‌اش را بيرون مي‌آورد و رو به نفر اول مي‌گيرد: سرگرد فلاني هستم از بخش بهماني. هنرپيشه اول سيخ مي‌ايستد و با لكنت زبان جواب مي‌دهد و عذرخواهي مي‌كند!

0 comments: