استاد محمدرضا شجريان

Monday, May 17, 2010

روحم شاد شد با مصاحبه‌اش... خدا سايه‌اش رو سالها سر ما، جنبش سبز و اين مملكت حفظ كنه. دوستش دارم بدجور

0 comments: