مسافر ِ ادیب

Tuesday, May 18, 2010

یارو رو تو ده راه نمی‌دادن، سراغ دهخدا رو می‌گرفت!

0 comments: