مناجات خواجه عبدالله- 2

Monday, May 24, 2010

الهی!
به فضل خویش مرا بنواز
و به عدل خویش مرا گذار!

0 comments: