بالاخره زن مي خواي يا نه؟

Saturday, May 22, 2010

بابا: پسرم، بگوزن می‌خواي!؟
(خنده حضار)