دوم خرداد مبارک

Sunday, May 23, 2010

یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه، تاریخ نشون داده هیچ نیرویی نتونسته جلوش مقاومت کنه. پنج سال و ده سال و بیست سال و پونزده سال، اینا چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است... نگران آینده نیستم اما گذر سختی در پیشه... بسیار سخت...
و اشک در چشمان شجریان حلقه می‌زند...

0 comments: