عشقهاي دوران جواني‌مون

Friday, May 21, 2010

ليلا حاتمی بی‌معرفت، بايد وفاداری رو از نيكی كريمی ياد بگيره، هنوز كه هنوزه ازدواج نكرده...!