کیارستمی ژولیت بینوش را نجات داد

Wednesday, May 19, 2010

میگن تو فرش قرمز کن وقتی ژولیت بینوش از حال جعفر پناهی باخبر شده، از شدت ناراحتی بیهوش شده که در همون لحظه عباس کیارستمی بهش گفته چون تو نامحرمی، منو بگیر و با این کارش به داد ژولیت رسیده تا زمین نیفته!
.
.
.

0 comments: