روایت ابطحی از مراسم دامادی پسرمیردامادی با حضور موسوی و خاتمی و کروبی

Saturday, May 22, 2010

امشب عروسی پسر آقای محسن میردامادی بود. سران و میانه و پائین تنه فتنه همه جمع بودند! بر عروس و داماد مبارک باشد.

0 comments: