کیسه که امن‌تره

Sunday, May 23, 2010

اینایی که از بانک میان بیرون و مثلا دو میلیون تومن اسکناس رو می‌کنن زیر پیرهن‌شون و مثل زنهای حامله از صد فرسخی داد میزنه که پوله، فکر می‌کنن دزدها کورن؟!

0 comments: