فیلمفارسی- دوازده

Friday, May 28, 2010

هنرپیشه به سمت خانه یا اتومبیل خود میرود، دسته کلید را از جیبش درآورده و به سمت قفل ِ در می‌برد. کلید را نزدیک قفل کرده و الکی دستش را می‌چرخاند، در عرض سه ثانیه در باز می‌شود!

0 comments: