در زلال احکام اتفاق افتاد

Thursday, May 27, 2010

کارشناس برنامه: در زبان عرب، انشقاق که یکی از سوره‌های قرآن است، به معنی شکافتن است و از ریشه شق، به معنی شکاف است که در محاوره شق به معنی راست و مستقیم استفاده...
مجری برنامه: خوب یه تلفن داریم، بفرمایید...!