نوستال دوران جاهليت- سي و چهار

Sunday, May 23, 2010

يه زماني بود كه پسرهاي خوش تيپ، موهاشون رو «فرق وسط» آرايش ميكردن، عين هنرپيشه‌هاي هندي!

0 comments: