خوشبختی یعنی...- 7

Monday, May 17, 2010

صبح زود که پنجره رو باز میکنی، بوی اقاقیا و یاس همسایه، تمام کاستی‌های روح و جسمت رو پر کنه...

0 comments: