عرعر

Saturday, May 15, 2010

خدایا... چی میشد اگه در تمام مسیر پیاده‌روی من، به جای دو میلیون درخت عرعر که در این فصل بوی «چیز» میده، فقط یه دونه بوته یاس می‌کاشتی؟!

0 comments: