بهار با خرداد تمام نمی‌شود

Saturday, May 29, 2010

میرحسین: «این جنبش یک جنبش چهار فصل است. تجدید حیات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می شود.»
جنبش ما در بهار سبز می‌شود، تابستان ثمر می‌دهد، پائیز زیبا می‌شود، زمستان تجدید قوا می‌کند و دوباره بهار...

0 comments: