کارگران غیور سنندجی

Sunday, May 23, 2010

چه خبر از اعتصابات سنندج؟ همش نگرانم که این اعتصابات در سنندج، روی کیفیت و کمیت «ایستک» تاثیر منفی بذاره!

0 comments: