داد

Saturday, May 15, 2010

خرداد داريم، مرداد هم داریم، تیرداد هم هست، ولی نفهمیدم آخرش آذر داد یا نداد!؟