در ميوه فروشي اتفاق افتاد

Sunday, May 2, 2010

- آقا اين بادمجوناتون خيلي شل و پلاسيده است!

0 comments: