جواب دلقك به مخالفانش

Saturday, May 1, 2010

تو به دلقك نمي‌خندي،
بلكه:
تو به عمه‌ات هي مي‌خندي!

0 comments: