آقا داماد و سين

Thursday, May 6, 2010

- خوب پسر شما چه كاره‌ان؟
+ ايشون تست ِ سين مي‌كنن
- يعني چي؟
+ يعني تو مجالس و مراسم، قبل از سخران اصلي ميكروفن رو ميگيرن دستشون و هي مي گن: يك دو سه، سه، سه، تا ببينن سين ميكروفن ميزنه يا نه!

0 comments: