ابی، قربونش برم

Sunday, May 9, 2010

چرا زودتر موهاش رو بلند نکرده بود؟، فداش بشم... دور از جونش چقدر شبیه پرویز مشکاتیان شده! مرده‌ی اون انگشتهای شکسته‌اشم.ببخشید اینقدر اسم نوشتم روش و خزش کردم، چون روی این عکس خیلی زحمت کشیده بودم دلم نیومد بی‌اجازه ازم کش برن!

0 comments: