فيلمفارسي- ده

Friday, May 7, 2010

هنرپيشه خسته و كوفته و مضطرب داخل حياط مي‌شود، شير حوض را باز مي‌كند، لب حوض مي‌نشيند و يك مشت آب به صورتش مي‌زند. ولي بسيار مواظب است كه دست به صورتش نكشد تا گريمش پاك نشود!

0 comments: