طرف را مشخص كنيد

Monday, May 3, 2010

برام سواله وقتي ما مي‌گيم «به تخ*م چپم»، بعد دخترا هم مي‌گن «به تخ*مك چپم»؟ يا اونا چپ و راست ندارن و درهمه!؟