آقازاده و اعتمادخت

Wednesday, March 3, 2010

- آقا داماد چه كاره‌ان؟
+ تو گودر، مسول بخش «لايك زدن و شير كردن آخرين عكس اعتماد و لغو مجوز ايراندخت» هستن!

0 comments: