فيلمفارسي- پنج

Saturday, March 20, 2010

(هنرپيشه درحال نوشيدن چاي يا آب است، دوستش وارد مي‌شود:)
- فهميدي فلان كار شد؟
هنرپيشه ليوان را از جلوي دهانش برنمي‌دارد و داخل ليوان پوف مي‌كند و آب و چاي به همه‌جا مي‌پاشد و بعد هنرپيشه سرفه مي‌كند و يادش مي‌آيد ليوان را از جلوي دهان صاب مرده‌اش بردارد!

0 comments: