فيلمفارسي- چهار

Monday, March 8, 2010

صداي زنگ اف‌اف (آيفون) مي‌آيد: همه‌ي هنرپيشه‌ها به گوشي آيفون نگاه مي‌كنند! اگر ديروقت باشد يكي از هنرپيشه‌ها بايد با صداي بلند بگويد: يعني كي مي‌تونه باشه؟!

0 comments: