بچه‌ي خوش اشتها

Friday, March 19, 2010

- مامان تو فيلمه چرا خانومه لب آقاهه رو گاز گرفت؟
+ ...!!! چون آقاهه حرف بد زده بود پسرم...
- يعني اگه الان منم حرف بد بزنم اون خانومه مياد لبم رو گاز مي‌گيره؟
+ !!!
- كثافت ِ بيشعور ِ خر ِ نفهم!

0 comments: