ام اس داس

Monday, March 15, 2010

بعضي‌هاتون هنوز به دنيا نيومده بودين، زماني كه كيس رو مي‌خوابونديم و روش مانيتور مي‌ذاشتيم!

0 comments: