شهيد خليج فارس

Friday, March 26, 2010

خواننده‌ي مقلد روي سن: و خليج هميشگي فارس... فااارس... فااااارس... فااااااارس...
(قِرررت)
.
.
.
خواننده جر مي‌خورد!

0 comments: