گناهان صغيره

Wednesday, March 24, 2010

وقتي كه بچه بوديم و «توضيح‌المسائل» رو يواشكي مي‌خونديم... چقدر برامون نكات انحرافي ِ لذت‌بخش داشت... از نجاسات گرفته تا احكام نگاه كردن و... مبطلات روزه و...!‏